Pārlekt uz galveno saturu
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Jūs atrodaties šeit

Lietošanas noteikumi

1.      Noteikumos lietotie termini

Šie Vispārējie Moda kapitāls Internet veikala www.emoda.lv lietošanas un preču iegādes noteikumi tiek piemēroti preču iegādei Internet veikalā www.emoda.lv. Šo noteikumu ietvaros šādi termini tiek lietoti ar šādu nozīmi:

1.1.Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura veic preces pasūtījumu Internet veikalā un ir pasūtītās preces saņēmējs.

1.2.Prece – Pārdevēja piedāvāta prece iegādei Internet veikalā;

1.3.Pārdevējs – AS „Moda Kapitāls”, reģistrācijas numurs: 40003345861, juridiskā adrese: Ganību dambis 40A-34, Rīga, LV – 1005;

1.4.Internet veikals – vietne internetā ar adresi www.emoda.lv, kur Klientiem tiek piedāvāta Prece, kuru ir iespējams iegādāties norādītajā Internet veikalā;

1.5.Pasūtījums – atbilstoši Noteikumiem noformēts Klienta pasūtījums Preces iegādei Internet veikalā un piegādei uz Klienta norādīto adresi vai Preces rezervēšanu iegādei Preces atrašanās vietā;

1.6.Piegādes dienests – Pārdevēja partneris/partneri, kas nodrošina Klienta iegādātās Preces piegādi uz Klienta norādīto adresi;

1.7.Klientu serviss – Pārdevējam piederošs vai Pārdevēja administrēts klientu apkalpošanas dienests, kas veic Klientu izdarīto pasūtījumu apstrādi, uzraudzību un izpildes kontroli, kā arī nodrošina papildus informācijas sniegšanu par Preci un veic jebkurus citus ar klientu apkalpošanu saistītus uzdevumus;

1.8.Ārējās vietnes – citas Internet vietnes, kurās tiek izvietotas atsauces uz Internet veikalu www.emoda.lv.

1.9.Puses - Klients un Pārdevējs abi kopā, Puse - Klients vai Pārdevējs katrs atsevišķi;

1.10.        Klienta profils – Internet veikala mājas lapā izveidots Klienta profils pirms pasūtījuma Preces iegādei izdarīšanas.

1.11.        Līgums - starp Klientu un Pārdevēju Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā noslēgtais Preces pirkuma līgums, kura noteikumi ir ietverti Vispārējos noteikumos.

1.12.        Parole – Pārdevēja izveidots un Klientam izsniegts piekļuves kods Klienta profilam Internet veikala mājas lapā;

1.13.        Noteikumi – Vispārējie Internet veikala lietošanas un Preču pārdošanas noteikumi.

 

 1. 2.      Vispārējie noteikumi

2.1.Internet veikala īpašnieks un administrators ir Pārdevējs.

2.2.Pasūtot Preci Internet veikalā, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem.

2.3.Internet veikalā izvietotā informācija par Preci ir publiskā oferte.

 

 1. 3.      Reģistrācija

3.1.Preci Internet veikalā var pasūtīt tikai persona, kura ir veikusi reģistrāciju, proti, persona, kas reģistrējusies kā Internet veikala lietotājs.

3.2.Klientam reģistrējoties kā Internet veikala lietotājam, ir jānorāda šāda informācija par sevi: Klienta vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja klients ir juridiska persona, Klientam par sevi ir jānorāda šāda informācija: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja ir), juridiskā adrese, Preces piegādes adrese, tālruņa numurs, pilnvarotā persona saziņai ar Pārdevēju, e-pasta adrese, bankas norēķinu konta rekvizīti.

3.3.Tikai Klients atbild par informācijas, kas norādīta Klienta reģistrācijas pieteikumā, patiesumu un atbilstību faktiskai situācijai.

3.4.Pēc tam, kad Klients reģistrējies kā Internet veikala lietotājs, Pārdevējs tam automātiski izveido Klienta profilu un piešķir paroli turpmākai Klienta profila izmantošanai, nosūtot paroli uz Klienta reģistrācijas pieteikumā norādītu Klienta e-pasta adresi.

3.5.Klients atbild par savas paroles un lietotājvārda glabāšanu un nenodošanu nevienai trešai personai. Gadījumā, ja kāda trešā persona ir piekļuvusi Klienta parolei vai lietotājvārdam un tādējādi izmanto Klienta profilu Internet veikalā, Pārdevējs par to neatbild. Klients atbild par visiem tādējādi Pārdevējam radītiem zaudējumiem un pilnībā atbild par visām Klienta uzņemtajām saistībām pret Pārdevēju.

3.6.Ja Klientam ir radušās aizdomas par paroles un/vai lietotājvārda izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot e-pasta vēstuli Klientu servisam no reģistrācijas pieteikumā norādītās Klienta e-pasta adreses.

 

 1. 4.      Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi.

4.1.Klients var noformēt Pasūtījumu, izvēloties jebkuru Internet veikalā norādīto Preci un ievietojot to Preču iegādes grozā.       

4.2.Noformējot Preces pasūtījumu, Klients atzīmē tam speciāli paredzētā vietā Preces pasūtījumā vēlamo Preces piegādes veidu vai gadījumā, ja Klients vēlas saņemt Preci Pārdevēja filiālē, kurā Prece atrodas Pasūtījuma veikšanas brīdī, tad datumu, kurā tas Preci paredzējis saņemt.

4.3.Ja Klients Preci vēlas saņemt klātienē Pārdevēja filiālē, kurā Prece atrodas, tad šāda Prece Klientam jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Preces pasūtījuma izdarīšanas brīža. Ja Klients Preci noteiktajā termiņā Pārdevēja filiālē nav saņēmis, Klients zaudē pirmtiesības iegūt konkrēto Preci un Pārdevējam ir tiesības pārdot konkrēto Preci jebkuram citam pircējam.

4.4.Ja Klients, veicot Preces pasūtījuma noformēšanu, ir pasūtījis Preces lielākā daudzumā nekā tās pieejamas Pārdevēja noliktavā, Klientu serviss sazinās ar Klientu un informē to par pieejamo Preces daudzumu. Šādā gadījumā Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā vai anulēt attiecīgās Preces pasūtījumu vispār.  Gadījumā, ja Klients veicis samaksu par Precēm izvēlētajā daudzumā, Pārdevējs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā atmaksāt Klientam pārmaksāto maksu par Precēm uz Klienta bankas kontu, no kura saņemts Klienta maksājums.

4.5.Noformējot preču pasūtījumu, Klients norāda sev vēlamo Preces piegādes veidu vai Preces saņemšana personīgi Pārdevēja filiālē, kurā Prece atrodas.

4.6.Atkarībā no izvēlētā Preces piegādes veida, Klients vienlaicīgi ar Preces pirkuma maksu, veic arī maksu par Preces piegādi. Maksa par Preces piegādi ir atkarīga no izvēlētā Preces piegādes veida un Preces svara. Preces piegādes maksa tiek norādīta, veicot Preces pasūtījumu.

4.7.Veicot Preces pasūtījumu, Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem un tam speciāli paredzētā vietā atzīmēt, ka Klients ar tiem ir iepazinies un tiem piekrīt.

4.8.Preču pirkuma līgums starp Pusēm ir noslēgts brīdi, kad Klients nosūtījis Preču pasūtījumu Pārdevējam.

4.9.Pārdevējs Internet veikalā izvieto informāciju par Preci un tās parametriem, kā arī ievieto Preces fotogrāfiju. Preces fotogrāfijai ir informatīvs raksturs par konkrētās Preces modeli, bet tā neatspoguļo konkrētās Preces faktisko stāvokli. Pirms pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības sazināties ar Klientu servisu, lai saņemtu detalizētu informāciju par izvēlēto Preci un tās faktisko stāvokli.

4.10.        Klients ir informēts, ka Internet veikalā tiek tirgotas arī lietotas preces, kuru faktiskais stāvoklis un nolietojuma pakāpe tiek norādīta Preces aprakstā. Ja Klients vēlas iegādāties lietotu preci, tad izdarot pasūtījumu, viņš apliecina, ka iepazinies ar attiecīgās Preces raksturojumu - Preces faktisko stāvokli un nolietojuma pakāpi.

 

 1. 5.      Preces piegāde.

5.1.Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādi no 1 – 7 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas. Par Preces pasūtījuma apmaksas brīdi uzskatāms brīdis, kad attiecīgs maksājums par Preci saņemts Pārdevēja bankas norēķinu kontā.

5.2.Pārdevējs nodrošina Preces piegādi visos Latvijas Republikas reģionos.

5.3.Pārdevējs apņemas nodrošināt Preču piegādi šo Noteikumu 5.1.punktā norādītajos termiņos. Tomēr Pārdevējs neatbild par Preču piegādes kavējumu gadījumā, ja tas ir noticis no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus Pārdevējam nebija iespējams ietekmēt un/vai novērst.

5.4.Ja Preces piegāde tiek veikta ar kurjera starpniecību, Klients apņemas pats pieņemt Preci adresē, kuru tas norādījis reģistrācijas pieteikumā kā Preču piegādes adresi. Gadījumā, ja Klients pats nevar pieņemt Preci norādītajā adresē, tas rakstiski informē Pārdevēju par personu, kas pieņems Preci tās piegādes brīdī. Šādā gadījumā Klients vēlāk nevar celt jebkādas pretenzijas un/vai iebildumus pret Pārdevēju sakarā ar to, ka Prece nodota Klienta norādītai trešajai personai.

5.5.Saņemot Preci Pārdevēja filiālē, Klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī Preces pasūtījuma apstiprinājumu.

5.6.Saņemot Preci, Klientam jāpārliecinās par to, ka nav bojāts Preces iepakojums, kas varētu izraisīt arī Preces bojājumu. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas brīdī Klients konstatē, ka Preces iepakojums ir bojāts, Klientam Preces pieņemšanas aktā ir jānorāda konstatētie Preces iepakojuma bojājumi vai jebkādi citi konstatētie defekti. Ja Klients Preču pieņemšanas brīdī nav norādījis uz Preces iepakojuma bojājumiem, kas savukārt varētu izraisīt Preces bojāšanos, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tādiem Preces bojājumiem, kurus izraisījis bojāts Preces iepakojums.

5.7.Ja Klients, saņemot Preci konstatē, ka Klientam piegādāta neatbilstoša Prece, proti, neatbilstošā sortimentā, izmērā, krāsas vai citādā ziņā, Klients nekavējoties rakstiski sazinās ar Klientu servisu un informē par to Pārdevēju un izmanto savas šo Noteikumu 7.punktā paredzētās atteikuma tiesības vai šo Noteikumu 8.punktā paredzētās tiesības.

5.8.Ja Klients ir veicis Preces pirkuma maksas samaksu pilnā apmērā, bet 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav ieradies Pārdevēja filiālē, lai Preci saņemtu, Pārdevējs ir tiesīgs atmaksāt Klientam samaksāto Preces pirkuma maksu, ieskaitot to Klienta norēķina kontā, no kura ir veikta Preces apmaksa vai ar VAS ”Latvijas pasts” starpniecību veikt Pirkuma maksas atmaksu uz Klienta norādīto faktisko adresi, ieturot no samaksātās Preces pirkuma maksas bankas komisijas maksu par pārskaitījumu vai VAS „ Latvijas Pasts” komisijas maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī 4,00 EUR (četri euro un 00 centi) maksu par Preces uzglabāšanu Pārdevēja noliktavā par katru Preces uzglabāšanas dienu, Preces uzglabāšanas maksu sākot rēķināt no 4. (ceturtās) dienas, kad Klients nosūtījis Pārdevējam Preces pasūtījumu.

5.9.Ja Klients vilcinās Preci pieņemt vai tas sniedzis Pārdevējam maldinošu informācija par Preces piegādes laiku un/vai vietu, kā rezultātā Preces piegādes pakalpojums ir bijis jāveic atkārtoti, tad Klientam ir pienākums papildus veiktajai samaksai par Preces piegādi, pirms Preces pieņemšanas kompensēt visus izdevumus, kas radušies Pārdevējam un/vai Preces piegādātājam saistībā ar atkārtotu Preces piegādi.

5.10.        Ja Klients 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces apmaksas dienas ir izvairījies vai neapzināti nolaidīgi rīkojies, kā rezultātā ar Klienta izvēlēto Preces piegādes veidu Preces piegāde Klientam nav bijusi iespējama, Prece pāriet atpakaļ Pārdevēja īpašumā. Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klienta izvēlētais Preces piegādātājs ir atgriezis Preci atpakaļ Pārdevējam, ieskaita atpakaļ Klientam Pirkuma maksu  Klienta norēķina kontā, no kura ir veikta Preces apmaksa vai ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību veic Pirkuma maksas atmaksu uz Pircēja norādīto faktisko adresi. Šādā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs no Preces pirkuma maksas ieturēt bankas komisijas maksu par pārskaitījumu vai VAS „Latvijas Pasts” noteikto komisijas maksu par sniegto pakalpojumu, un papildus radušos izdevumus par Preces piegādātāja pakalpojumiem, kā arī 4,00 EUR (četri euro un 00 centi) maksu par Preces uzglabāšanu Pārdevēja noliktavā par katru Preces uzglabāšanas dienu, uzglabāšanas maksu sākot aprēķināt no dienas, kad Klienta izvēlētais Preces piegādātājs ir atgriezis Preci Pārdevējam līdz brīdim, kad Pārdevējs ir veicis Preces pirkuma maksas atmaksu Klientam.

5.11.        Gadījumā, ja Prece Klientam nav piegādāta šo Noteikumu 5.1. punktā norādītajā termiņā, un Preču piegādes kavējumā vainojams Preces piegādātājs  un tādējādi Klientam zūd nepieciešamība pēc Preces un tas ir informējis Pārdevēju, Pārdevējs atlīdzina Pircējam samaksāto pirkuma maksu par Preci, kā arī Preces piegādes izdevumus.

 

 1. 6.      Preču apmaksas kārtība

6.1.Preces cena Internet veikalā tiek norādīta pie katras preces kopā ar PVN.

6.2.Internet veikalā norādītā Preces cenas ir spēkā dienā, kad tiek apskatīta Internet veikala mājas lapa. Ja Precei ir paredzēta speciāla cena (speciāls piedāvājums), tad speciālā piedāvājuma spēkā esamības termiņš un speciālā cena tiek norādīta pie attiecīgās Preces un ir spēkā līdz brīdim, kamēr konkrētajai Precei ir norādīta šī speciālā cena.

6.3.Gadījumā, ja Internet veikalā norādītā Preces cena neatbilst faktiskajai situācijai, Pārdevējs nekavējoties pēc Preces pasūtījuma saņemšanas sazinās ar Klientu, lai informētu Klientu par precīzu Preces cenu. Šādā gadījumā Klientam ir tiesības vienpusēji anulēt Preces pasūtījumu. Ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Klientu, lai informētu par Preces īsto cenu, tas attiecīgo Preces pasūtījumu anulē un paziņo par to Klientam, sazinoties ar viņu pa reģistrācijas pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru, kā arī atmaksā par Preci saņemto Pirkuma maksu uz Klienta norēķinu kontu, no kura maksājums par Preci ir ticis saņemts.

6.4.Klients par Preci norēķinās ar vienu no Pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem: ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu, Preces apmaksu veicot ar bankas maksājuma karti, vai Preces apmaksu veicot skaidrā naudā Pārdevēja filiālē Preces saņemšanas brīdī.

6.5.Klientam samaksa par pasūtīto Preci, kā arī Preces piegādes izdevumi ir jāsedz nekavējoties, ja Klients samaksu par Precēm veic izmantojot vai veicot maksājumu ar bankas maksājuma karti, vai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir veicis Preces pasūtījumu, izvēloties citus Preces apmaksas veidus. Gadījumā, ja Klients pasūtīto Preču apmaksu norādītajā termiņā nav veicis, tad pasūtījums ir uzskatāms par anulētu un Preces rezervācija tiek automātiski atcelta.

 

 1. 7.      Atteikuma tiesības

7.1.Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.

7.2.Ja Klients izmanto Noteikumu 7.1.punktā norādītās atteikuma tiesības, Klients 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža nosūta vai iesniedz Pārdevējam rakstveida paziņojumu. Rakstveida paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu iesneidzams vai nosūtāms uz jebkuru Pārdevēja filiāli visā Latvijas Republikas teritorijā vai skanēts paziņojumu pdf formātā uz šādu e-pasta adresi:infoatemoda.lv.

7.3.Klients rakstveida paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norāda:

-       savu vārdu, uzvārdu,

-       personas kodu;

-       paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un informāciju par Preci, kuru vēlas atdot Pārdevējam, kā arī apliecinājumu, ka Klients Preci nav izmantojis;

-       iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

-       savu parakstu.

7.4.Šo noteikumu 7.1. punktā norādīto atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Klientam ir pienākums 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas atdot Preci Pārdevējam. Preci Klients var atdot Pārdevējam vai nu nododot to personīgi jebkurā Pārdevēja filiālē Latvijas Republikas teritorijā, vai nosūtot pa pastu vai ar kurjeru Pārdevējam uz adresi: Ganību dambis 40a-34, Rīga, LV 1005.

7.5.Klients ir atbildīgs par Preces kvalitātes saglabāšanu līdz brīdim, kad Prece tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, tai skaitā, Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja Prece ir izmantota citādi, nekā, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Klienta vajadzībām un/vai Preces īpašību noskaidrošanai, jo īpaši:

7.5.1.      Prece ir nolietota (pārsniedzot to nolietojuma pakāpi, kas Precei bija tās iegādes brīdī) un/vai bojāta;

7.5.2.      Prece nav pilnā komplektācijā;

7.5.3.      Prece neatrodas iepakojumā, kurā tā tika pārdota vai Preces iepakojums ir būtiski bojāts, izņemot, ja Preces iepakojuma bojājums ir nepieciešams, lai pārliecinātos par Preces īpašībām un atbilstību Klienta vajadzībām.

7.5.4.      Precei ir bojāta vai noņemta plombe, kura ir bijusi piestiprināta Precei un plombes esamības fakts ir bijis norādīts Preces iegādes dokumentācijā.

7.6.Pārdevējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Klienta rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Klientam saņemto pirkuma maksu par Precēm, tomēr Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Klientam tā samaksāto Pirkuma maksu par Preci, kamēr Klients nav atdevis Preci vai arī nav iesniedzis Preces atdošanu vai nosūtīšanu Pārdevējam apstiprinošus dokumentus.

7.7.Gadījumā, ja Klients izmanto Noteikumu 7.1.punktā norādītās atteikuma tiesības, Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces nosūtīšanu Pārdevējam.

 

 1. 8.      Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

8.1.Ja Klients uzskata, ka tas ir saņēmis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, Klientam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam atbilstoši spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām. Šādu prasījumu Klients ir tiesīgs iesniegt rakstiski brīvā formātā vai aizpildot Pārdevēja izstrādātu veidlapu.

8.2.Ja Klients saņēmis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, viņš ir tiesīgs prasīt:

8.2.1.      Preces cenas atbilstošu samazināšanu;

8.2.2.      Bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Klientam izdevumus par Precei konstatēto neatbilstību novēršanu;

8.2.3.      Apmainīt Preci pret tādu pat vai ekvivalentu Preci, ar kuru tiktu nodrošināta Preces atbilstība līguma noteikumiem;

8.2.4.      Atcelt Preces pirkuma līgumu un atmaksāt Klientam par Preci samaksāto naudu, izņemot gadījumus, kad Preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar ietekmēt Klienta kopējo iespēju izmantot Preci.

8.3.Prece uzskatāma par neatbilstošu Līguma noteikumiem, ja:

8.3.1.      tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu Klients var pamatoti gaidīt, ņemot vērā Preces raksturu;

8.3.2.      tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta Preces parasti tiek izmantotas;

8.3.3.      tā nav derīga mērķiem, kuriem Klients izvēlējies Preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis Pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un Klientam nebija pamatota iemesla paļauties uz Pārdevēja kompetenci un spriedumu;

8.3.4.      tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis ar Preču paraugiem vai modeļiem;

8.3.5.      tā nav iesaiņota (Precei nav jābūt oriģinālā iepakojumā), bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu Preci no bojājumiem vai bojāšanās;

8.3.6.      par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc Preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu Klienta mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

8.4.Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja ekspertīze konstatē, ka Preces neatbilstība nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

 

 1. 9.      Intelektuālais īpašums

9.1.Visas Internet veikala vietnē publicētās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Internet veikala vietnē ievietotie zīmoli, preču zīmes un logotipi pieder to reģistrētajiem īpašniekiem vai nereģistrētiem lietotājiem un to kopēšana, vai jebkāda cita pavairošana un/vai izmantošana ir aizliegta.

 

 1. 10.  Garantija

10.1.  Pārdevējs jaunai Precei nodrošina 2 (divu) gadu garantiju no Preces iegādes dienas.Preču garantija lietotai Precei tiek noteikta katrai Precei individuāli, bet daļai no lietotajām Precēm garantija netiek sniegta. Informācija par garantiju, tās esamību vai neesamību un garantijas termiņu, tiek norādīta Internet veikalā pie katras Preces.

10.2.  Preces Garantija tiek sniegta rakstveidā, tajā tiek norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma), kā arī cita spēkā esošajos LR normatīvajos aktos noteiktā informācija.

10.3.  Ja Klients ir iegādājies lietotu Preci, kurai Pārdevējs sniedz garantiju, tad šādai Precei ir veikta plombēšana un plombes esamības fakts ir fiksēts Preces piegādes dokumentācijā. Ja Klients pašrocīgi ir noņēmis plombi un/vai to ir bojājis, Pārdevējam ir tiesības atteikt garantiju.

 

 1. 11.  Pušu atbildība

11.1.  Klients atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar to, ka Klients sniedzis Pārdevējam nepatiesu Noteikumos pieprasīto informāciju.

11.2.  Pārdevējs neatbild par Klientam radītiem zaudējumiem, ja Klients lietojis Preci neatbilstoši tam, kā Preci paredzēts lietot.

 

 1. 12.  Informācijas sniegšana un konfidencialitāte

12.1.   Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas piekrišanas saņemšanas no Klienta Noteikumos noteiktās Pārdevēja tiesības un pienākumus nodot trešajām personām.

12.2.   Klienta sniegto informāciju Pārdevējam Puses uzskata par konfidenciālu. Pārdevējam nav tiesību bez iepriekšējas Klienta piekrišanas saņemšanas sniegt konfidenciālu informāciju jebkurai trešajai personai, izņemot Noteikumos un LR normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

12.3.   Klients piekrīt un piešķir Pārdevējam tiesības Klienta sniegto informāciju apstrādāt, tai skaitā, vākt, reģistrēt, glabāt, ievākt, pārveidot, izmantot, nodot, izpaust dzēst, bloķēt datus par Klientu, bez Klienta atsevišķas piekrišanas saņemšanas nodot Klienta datus komersantiem, kas ietilpst vienā koncernā ar Pārdevēju un Pārdevēja sadarbības partneriem, kas nodarbojas ar Preču piegādi.

12.4.   Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies” tehnoloģijas.

12.5.   Pārdevējam ir tiesības saņemt IP adreses informāciju par Internet veikala apmeklētājiem. Šāda informācija netiek izmantota ar mērķi noteikt apmeklētāju personības.

 

 1. 13.  Strīdu izskatīšanas kārtība

13.1.        Pušu starpā radušās domstarpības un strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj panākt vienošanos sarunu ceļā, Puse nosūta otrai Pusei rakstveida pretenziju. Pretenzijā Puse norāda situācijas izklāstu un pievieno tai dokumentus, kas pamato izvirzīto pretenziju.

13.2.        Puses savstarpējās domstarpības un strīdus risina konfidenciāli. Šajā punktā noteiktais neierobežo Pušu tiesības vērsties tiesā vai kompetentās valsts institūcijās.

13.3.        Gadījumā, ja Puses nepanāk vienošanos Noteikumu 13.1.punktā noteiktajā kārtībā, strīdus, kas saistīti ar Noteikumos noteikto saistību izpildi un to spēkā esamību Puses risina LR tiesā pēc piekritības. Pušu strīdi tiek izšķirti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.4.        Ja tiesa atzīst par spēkā neesošu kādu no Noteikumu punktiem, pārējie līguma noteikumiem paliek spēkā.

 

 1. 14.  Citi noteikumi

14.1.   Šie Noteikumi un cita ar Preču iegādi saistītā informācija ir pieejam Internet veikala vietnē www.emoda.lv, kā arī zvanot pa Internet veikala vietnē norādītajiem tālruņa numuriem Pārdevēja darba laikā.

14.2.   Visu iepriekš minēto informāciju ir iespējams saņemt, kā arī veikt saziņu ar Pārdevēju ir iespējams latviešu un krievu valodā.

14.3.   Noteikumus ir iespējams saglabāt .pdf faila formātā, vai saņemt uz Klienta e-pasta adresi vai rakstveidā, iepriekš par to paziņojot Pārdevējam.