Pārlekt uz galveno saturu
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Jūs atrodaties šeit

Privātuma politika

AS “Moda Kapitāls” privātuma politika un personas datu apstrādes principi

AS “Moda Kapitāls” privātuma politikā un personas datu apstrādes principos (turpmāk – Privātuma politika) ir aprakstīta kārtība, kādā AS “Moda Kapitāls” apstrādā personas datus. Sīkāka informācija par Personas datu apstrādi var būt aprakstīta līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī AS “Moda Kapitāls” interneta vietnēs: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.emoda.lv, tāpat informācija ir pieejama klientu apkalpošanas zonās visās AS “Moda kapitāls” filiālēs.

Privātuma politika ir piemērojama, ja AS “Moda Kapitāls” Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot AS “Moda Kapitāls” sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar AS “Moda Kapitāls” sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms Privātuma politikas spēkā stāšanās.

Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, AS “Moda kapitāls” diemžēl nevarēs sniegt Klientam iespēju izmantot visus vai kādus no AS “Moda kapitāls” sniegtajiem pakalpojumiem.

AS “Moda Kapitāls” neuzņemas atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Klienta iesniegtiem datiem. Ja ir mainījušies Klienta norādītie dati vai AS “Moda kapitāls” apstrādājamā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

1. Definīcijas

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

AS “Moda Kapitāls” ir juridiska persona ar vienoto reģistrācijas Nr.40003345861, juridiskā adrese: Ganību dambis 40a-34, Rīga, LV-1005, tai piederošas internetveikala vietnes: www.emoda.lvl; www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv un www.e-moda.lv, kā arī filiāles, kas pieder AS “Moda Kapitāls”, un kuras rīkojas Personas datu pārziņa statusā. Saraksts, kurā ir uzskaitītas AS “Moda Kapitāls” filiāles un/vai pakalpojumu sniegšanas vietas, ir pieejams tīmekļa vietnēs www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv.

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus AS “Moda Kapitāls” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. AS “Moda Kapitāls” piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Klients ir informēts, ka datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un AS “Moda Kapitāls” nevar garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

2.2. Lai administrētu un nodrošinātu pakalpojumu izpildi, AS “Moda Kapitāls” ir tiesīga izmantot Personas datu apstrādātājus, noslēdzot ar Personas datu apstrādātājiem attiecīgus līgumus. Šādos gadījumos AS “Moda Kapitāls” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu apstrādi veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp AS “Moda Kapitāls” un Personas datu atpstrādātājiem, kā arī atbilstoši Regulai un citiem piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un ievērojot atbilstošus drošības pasākumus. Saistībā ar Klienta personas datiem, kas iegūti, izmantojot tīmekļa vietnes: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv, AS “Moda Kapitāls” ir tiesīga apstrādāt Klienta personas datus trešo personu vārdā, darbojoties kā datu apstrādātājs trešo personu uzdevumā.

2.3. Klienta personas datu avoti: personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm.

3. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras var tikt ievāktas, bet ne tikai šīs, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram: pases kopija, ID kartes kopija).
 • Kontaktinformācija, piemēram: deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Ģimenes dati, piemēram: ziņas par Klienta ģimeni (piemēram, apgādājamo skaits), ja šie dati ir nepieciešami Klienta maksātspējas izvērtēšanai un AS “Moda Kapitāls” sniegto pakalpojumu saņemšanai.
 • Ar Klienta doto pilnvarojumu saistītie dati, piemēram: pilnvarnieka identifikācijas dati, kurus ir nepieciešams zināt AS “Moda Kapitāls”, lai pilnvarnieks varētu pilnā apmērā izpildīt Klienta doto pilnvarojumu.
 • Finanšu dati, piemēram: konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, neizpildītās saistības u.c. informācija, kas ir nepieciešama Klienta maksātspējas izvērtēšanai un AS “Moda Kapitāls” sniegto pakalpojumu saņemšanai.
 • Dati par aktīvu vai turības izcelsmi, piemēram: dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību, ja šāda informācija AS “Moda Kapitāls” ir nepieciešama, lai Klients varētu izmantot AS “Moda Kapitāls” sniegtos pakalpojumus.
 • Dati par uzticamību un izpēti, piemēram: dati par norēķinu paradumiem, dati, kas AS “Moda Kapitāls” ļauj veikt Klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, tai skaitā sadarbības mērķi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona.
 • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram: dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem.
 • Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram: ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību, ja šādi dati ir nepieciešami AS “Moda Kapitāls” sniegto pakalpojumu saņemšanai un Klienta izpētes pasākumu veikšanai saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.
 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē AS “Moda Kapitāls”, tās filiāles un tīmekļa vietnes, kur AS “Moda Kapitāls” sniedz pakalpojumus, vai sazinās ar AS “Moda Kapitāls” telefoniski, kā arī vizuālie video ieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram: sociālie mediji, dati, kas iegūti, Klientam apmeklējot AS “Moda Kapitāls” tīmekļa vietnes vai sazinoties citos AS “Moda Kapitāls” kanālos.
 • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram: līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.
4. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

AS “Moda Kapitāls” primāri veic Personas datu apstrādi:

4.1. Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai Lai noslēgtu un izpildītu līgumu, piemēram: veiktu darījumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai, lai izpildītu juridisku pienākumu.

4.2. Kredītspējas un riska novērtējumu veikšanai Lai veiktu iekšējos kredītspējas un riska novērtējumus ar mērķi noteikt, kurus pakalpojumus un produktus un uz kādiem nosacījumiem Klientam iespējams piedāvāt, lai pārvaldītu Klienta kredītsaistības un izpildītu piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar kredītspējas un riska novērtējumiem, sniedzot kreditēšanas un citus finanšu pakalpojumus, riska ierobežošanu, iekšējiem aprēķiniem un analīzēm, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai AS “Moda Kapitāls” leģitīmajās interesēs nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību.

4.3. Klienta un/vai AS “Moda Kapitāls” interešu aizsardzībai Lai aizsargātu Klienta un/vai AS “Moda Kapitāls” intereses un pārzinātu AS “Moda Kapitāls” sniegto pakalpojumu kvalitāti un, lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai, balstoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Klienta piekrišanu, vai AS “Moda Kapitāls” leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu AS “Moda Kapitāls” pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos, iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Lai garantētu AS “Moda Kapitāls” un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas AS “Moda Kapitāls” un Klienta tiesības, pamatojoties uz AS “Moda Kapitāls” leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus un to un AS “Moda Kapitāls” aktīvus.

4.4. Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei Lai pildītu piemērojamos likumus un normatīvos aktus, piemēram: saistībā ar atbildīgas kreditēšanas principu īstenošanu, Klientu maksātspējas izvērtēšanas principu ievērošanu, Klientu izpēti, Klienta darbības pārzināšanu, lai izpildītu tirgus caurskatāmības prasības un sniegtu ziņas par tiem kompetentajām iestādēm, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un ziņotu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu, ja Klients ir pakļauts finanšu sankcijām vai ir politiski nozīmīga persona, kā arī lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanai vai, lai izpildītu juridisku pienākumu vai AS “Moda Kapitāls” leģitīmajās interesēs nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4.5. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un, lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai, lai izpildītu juridisku pienākumu vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai AS “Moda Kapitāls” leģitīmajās interesēs kontrolētu AS “Moda Kapitāls” digitālo pakalpojumu autorizāciju, piekļuvi un darbību. Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu AS “Moda Kapitāls” pakalpojumus, piemēram: testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz AS “Moda Kapitāls” leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

4.6. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai Lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz līguma izpildi vai, lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai AS “Moda Kapitāls” leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.

5. Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Profilēšana ir Personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes. Profilēšanu izmanto Klienta analīzes veikšanai un konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram: kredītspējas novērtēšanai, riska vadībai, attālināti sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. līgumu noslēgšanai un darījumu uzraudzībai, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz AS “Moda Kapitāls” leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu. 5.2. AS “Moda Kapitāls” var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, piemēram, pielāgojot pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē un, lai sagatavotu Klientam piemērotus piedāvājumus. Ja vien Klients nav ierobežojis tiešo mārketingu attiecībā uz sevi, AS “Moda Kapitāls” var veikt Personas datu apstrādi AS “Moda Kapitāls” pakalpojumu vispārīgu un personalizētu piedāvājumu sagatavošanai. Šāds mārketings var būt pamatots uz Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients izmanto pakalpojumus un to, kā Klients darbojas AS “Moda Kapitāls” digitālajos kanālos. 5.3. Uz personalizētajiem piedāvājumiem un mārketingu balstītajai profilēšanai, kas tiek veikta saskaņā ar AS “Moda Kapitāls” leģitīmajām interesēm, AS “Moda Kapitāls” nodrošina, ka Klienti var izdarīt izvēli un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldīšanai. 5.4. AS “Moda Kapitāls” var arī vākt statistikas datus par Klientu, t.sk. par raksturīgo uzvedību un dzīvesveida paradumiem, pamatojoties uz demogrāfiskajiem mājsaimniecības datiem. Statistikas dati segmentu/profilu izveidei var tikt iegūti arī no ārējiem avotiem un var tikt apvienoti ar AS “Moda Kapitāls” iekšējiem datiem.

6. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

6.1. pamatojoties uz Klienta izvēlēto norēķinu kārtību, AS “Moda Kapitāls” (kā personas datu apstrādātājai) var rasties nepieciešamība nodot Klienta personas datus AS “Moda Kapitāls” sadarbības partneriem (kā personas datu pārziņiem), kuru pakalpojumi ir norādīti tīmekļa vietnēs www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv (tajā skaitā, bet ne tikai SIA InCREDIT GROUP, reģistrācijas Nr.: 40103307404);

6.2. Institūcijas (piemēram, tiesībsargājošajās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināta notāra biroji, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes).

6.3. Kredītiestādes un finanšu institūcijas, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un finanšu pakalpojumu starpnieki, trešās puses, kas ir iesaistītas AS “Moda Kapitāls” sniegto pakalpojumu izpildē, norēķinos un pārskatu sniegšanas ciklā.

6.4. Auditori, juriskonsulti, finanšu konsultanti vai citi AS “Moda Kapitāls” apstiprināti Personas datu apstrādātāji.

6.5. Trešās puses, kuras uztur reģistrus (piemēram: kredītu reģistrus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati).

6.6. Parādu piedzinēji saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas procesa administratori.

6.7. Citas personas, kuras galvo par Klienta saistību pret AS “Moda Kapitāls” pienācīgu izpildi, piemēram: galvotāji, garantijas devēji, ķīlas devēji.

6.8. Citas personas, kuras ir saistītas ar AS “Moda Kapitāls” pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, līzinga objektu pārdevēji un ar to apkalpošanu saistītās pilnvarotās personas, kā arī uzņēmumi, kuri administrē ar šādiem objektiem saistītās maksas un sodanaudas.

7. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

7.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ),

8. Glabāšanas periods

8.1. Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, AS “Moda Kapitāls” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram: likumiem par grāmatvedību, arhīviem, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). AS “Moda Kapitāls” glabā Klienta Personas datus atbilstoši Personas datu mērķiem un nolūkiem, kā arī atbilstoši Regulas un normatīvo aktu prasībām, t.sk., Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai (pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta), AS “Moda Kapitāls” glabā Klienta Personas datus desmit gadus no pakalpojuma jeb līguma izpildes dienas.

9. Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

9.1. pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

9.2. iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās);

9.3. prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem aktiem (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu) vai citos Regulā noteiktajos gadījumos;

9.4. ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad AS “Moda Kapitāls” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

9.5. saņemt informāciju, vai AS “Moda Kapitāls” apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti;

9.6. saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).;

9.7. atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti AS “Moda Kapitāls” uz Klienta piekrišanas pamata;

9.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai, kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai, ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

9.9 iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

10. Sīkdatnes

AS “Moda Kapitāls” sīkdatņu politika ir pieejama AS “Moda Kapitāls” tīmekļa vietnēs: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv. Tīmekļa vietnēs: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija „Cookies”, kas vāc informāciju par Klientu, tai skaitā, par to, vai Klients ir iepriekš apmeklējis tīmekļa vietnes, vai Klients ir jauns lietotājs un kādu informāciju tīmekļa vietnē Klients ir apskatījis. Sīkfailu lietošana palīdz uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot vēlreiz ievadīt informāciju, kas jau ir ievadīta. Sīkfailu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto pakalpojumus, lai uzlabotu tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību.

11. Personas datu apstrādes principi

11.1. AS “Moda Kapitāls” vāc un apstrādā Klienta personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem: līguma izpilde; AS “Moda Kapitāls” leģitīmo interešu nodrošināšana; AS “Moda Kapitāls” juridisko pienākumu pildīšana; Klienta piekrišana. Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un noteikumiem Klienta datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki iepriekš norādītie juridiskie pamati.

11.2. AS “Moda Kapitāls”, veicot Klienta personas datu apstrādi, stingri ievēro piemērojamo normatīvo aktu prasības un nodrošina, ka Personas dati:

11.2.1. tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);

11.2.2. tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos saskaņā ar Regulas 89. panta 1. punktu nav uzskatāma par nesavietojamu ar sākotnējiem nolūkiem (“nolūka ierobežojumi”);

11.2.3. ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);

11.2.4. ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);

11.2.5. tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos saskaņā ar Regulas 89. panta 1. punktu, ar noteikumu, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, kas šajā regulā paredzēti, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības (“glabāšanas ierobežojums”);

11.2.6. tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

12. Kontaktinformācija un lūgumu izskatīšanas kārtība

12.1. Klients var sazināties ar AS “Moda Kapitāls” saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.

12.2. AS “Moda Kapitāls” kontaktinformācija ir pieejama AS “Moda Kapitāls” tīmekļa vietnēs: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv.

12.3. Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: infoatlombardsmoda.lv vai Ganību dambis 40a-34, Rīga, LV-1050, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

12.4. Lai aizsargātu Klienta datus no nelikumīgas atklāšanas, AS “Moda Kapitāls”, saņemot Klienta lūgumu par datu sniegšanu vai citu Klienta tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Klienta identitāti. Šim nolūkam AS “Moda Kapitāls” ir tiesīga lūgt Klientam norādīt personas datus, salīdzinot, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem AS “Moda Kapitāls” rīcībā esošajiem personas datiem. Veicot šo pārbaudi, AS “Moda Kapitāls” tāpat var izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta norādīto telefonu vai e-pastu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piem., Klienta norādītie dati nesakritīs ar AS “Moda Kapitāls” rīcībā esošajiem personas datiem vai Klients neveiks autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), AS “Moda Kapitāls” būs spiesta konstatēt, ka Klients nav pieprasīto personas datu subjekts, un būs spiesta noraidīt Klienta iesniegto lūgumu. Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, AS “Moda Kapitāls” apņemamas bez kavēšanās, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Klientam informāciju par darbībām, ko AS “Moda Kapitāls” ir veikusi saskaņā ar Klienta iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, AS “Moda Kapitāls” ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, AS “Moda Kapitāls” atbildi sniegs arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Klients būs lūdzis atbildēt citā veidā. AS “Moda Kapitāls” ir tiesīga attiekties apmierināt Klienta lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski informējot Klientu. Ja Klienta (datu subjekta) pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, AS “Moda Kapitāls” kā pārzinis var vai nu: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī b) atteikties izpildīt pieprasījumu.

13.Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

13.1. Privātuma politika Klientiem ir pieejama AS “Moda Kapitāls” filiālēs un tīmekļa vietnēs: www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv

13.2. AS “Moda Kapitāls” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem AS “Moda Kapitāls” filiālēs un tīmekļa vietnēs www.lombardsmoda.lv; www.draudzigsaizdevums.lv; www.emoda.lv; www.e-moda.lv, pa pastu, pa e-pastu vai citā veidā (piemēram, plašsaziņas līdzekļos).